Algemene Voorwaarden

Musthaves By Mipa
www.Musthavesbymipa.nl
musthaves-by-mipa@hotmail.com
KVK nr.: 74760874
BTW nr.: NL215668807B01.
Vestiging: Zuiderdiep 342, 7876 AS Valthermond
Rekeningnummer: NL60 RABO 0341 3814 54 t.n.v. Musthaves By Mipa

Versie geldig vanaf Mei 2019

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Musthaves by Mipa. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Musthaves By Mipa. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar (postzegel voor eigen rekening).


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Musthaves By Mipa behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend.


1.4 Musthaves By Mipa garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


1.5 Musthaves By Mipa behoudt zich het recht om een opdracht niet uit te voeren, als dit wegens onvoorziene (technische) omstandigheden niet lukt. Bijvoorbeeld als een opdracht in de praktijk lastig uitvoerbaar blijkt, of als een product onverwachts niet op voorraad is. De klant wordt te allen tijde op de hoogte gesteld en het betaalde bedrag wordt teruggestort indien de verwachtte wachttijd langer is dan 30 dagen.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en uitsluitend wanneer betaling van de goederen binnen/goedgekeurd is.


2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Musthaves By Mipa  bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Nor2.3 Aan de leveringsplicht van Musthaves By Mipa zal worden voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Onmacht jegens verkeerd geleverde goederen of schade ivm transport vallen niet onder garantie. Compensatie word ten alle tijden de consument bij dergelijk aangeboden maar geen volledige restitutie noch kosteloze vervanging. Normaliter tegen alleen verzendkosten.


2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.


3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen te retourneren. Dit termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van dit termijn de geleverde goederen niet aan Musthaves By Mipa heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper wordt geacht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen het termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk of per mail melding van te maken bij Musthaves By Mipa. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van het postkantoor. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige regel, zorgt Musthaves By Mipa er zorgvuldig voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de koper.


4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
·    diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
·    goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
·    goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, gepersonaliseerde artikelen zoals bijvoorbeeld producten op maat vervaardigd door Musthaves By Mipa, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierbij valt te denken aan producten naar bepaalde geur, kleur of vorm.
·    voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Musthaves By Mipa, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Musthaves By Mipa  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Daarnaast worden uw gegevens alleen ter administratie opgeslagen voor eventuele toekomstige bestellingen. Zie onze Privacy Policy voor meer informatie.


5.2 Musthaves By Mipa respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


5.3 Musthaves By Mipa gebruikt uw mail adres alleen voor updates betreft uw bestelling.

6. Garantie

6.1 Musthaves By Mipa garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.


6.2
Het garantietermijn van Musthaves By Mipa komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Musthaves By Mipa is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer. Voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken, zie de gebruiksaanwijzing op de pagina.

6.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens eventuele terugzending aan Musthaves By Mipa) deze gebreken binnen 7 dagen na ontvangst, schriftelijk of per mail te melden aan Musthaves By Mipa. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Ten alle tijden zal de consument gecompenseerd worden bij bovengenoemde voorvallen. Restitutie niet mogelijk op standaard artikelen omdat deze een vaste inkoopprijs hebben.


6.4 Indien klachten van de afnemer door Musthaves By Mipa gegrond worden bevonden, zal Musthaves By Mipa naar haar keuze of de geleverde zaken tegen kostprijs vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid en het bedrag der schadevergoeding beperkt is tot ten helft het artikelbedrag of factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Musthaves By Mipa voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) Als de koper in bovengenoemde zaken in gebreke is; B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de gebruiksaanwijzingen van Musthaves By Mipa (Die tevens op de website te vinden is) en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.


7.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Musthaves By Mipa zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.


7.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Musthaves By Mipa slechts nadat deze schriftelijk of per mail zijn bevestigd.


7.4 Aanbiedingen van Musthaves By Mipa gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk of per mail overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Musthaves By Mipa en een klant komt tot stand nadat een bestelling op haalbaarheid en bevoorrading is beoordeeld.


8.2 Musthaves By Mipa behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende artikelen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Musthaves By Mipa gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Musthaves By Mipa is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.


10.2
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet/bank, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Musthaves By Mipa  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


10.3 Musthaves By Mipa  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Musthaves By Mipa gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


10.4 Indien Musthaves By Mipa  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft of niet persoonlijk voor de afnemer gepersonaliseerd is.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door Musthaves By Mipa aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Musthaves By Mipa zolang de afnemer de vorderingen van uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


11.2 De door Musthaves By Mipa  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Musthaves By Mipa en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter in de betreffende vestigingsplaats kennis, tenzij Musthaves By Mipa er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van de geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13. Veiligheidsaanwijzingen producten

13.1 Op onze producten zijn specifieke veiligheidsinstructies van toepassing welke duidelijk worden vermeld bij de desbetreffende producten in de gebruiksaanwijzing. Bij het aanschaffen van het product en het accepteren van de algemene voorwaarden bevestigt de klant dat hij/zij deze veiligheidsinstructies in acht neemt. Musthaves By Mipa  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar producten. De eindgebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk